Политика приватности

Поштовани посетиоци сајта и/или Апликације, молимо вас да пре коришћења наших услуга, пажљиво прочитате ову Политику приватности. Свака посета нашој страници значи да сте исту прочитали и да сте са истом у целости сагласни. Уколико вам иста из неког разлога не одговара, молимо вас да не користите ову wеб страницу.

Опште одредбе

Бум Бум Радио, Булевар Зорана Ђинђића 45ж обрађује само податке неопходне за пословање и пружање квалитетне услуге посетиоцима сајта/и или Апликације, те се обавезује да штити приватност посетилаца сајта/ и или Апликације и гарантује да ће податке које исти оставе обрађивати у складу са наменом због које су прикупљени и у складу са позитивним законским прописима.

БУМ БУМ Радио предузима разумне техничке и организационе мере предострожности како би се спречио губитак, злоупотреба или измена прикупљених података о личности посетилаца сајта и/или Апликације.

Истовремено акценат се ставља на обезбеђење услова да се лични подаци наших Корисника обрађују у складу са важећим одредбама прописа Републике Србије као и у складу са важећим одредбама директиве Европске уније. Политика приватности се примењује на све услуге и производе чије коришћење укључује обраду података о личности.

Руковалац податке о личности прикупљене у складу са Законом обезбеђује електронском и физичком заштитом, и то коришћењем Интернета, унутрашње мреже за приступ подацима, увођењем шифроване лозинке за приступ фајловима, инсталирањем посебних програма за заштиту од неовлашћеног приступа фајловима, селекције приступа само неопходним подацима.

Политика приватности је интерни акт Руковаоца којим исти настоји да обезбеди заштиту основних права и слобода физичких лица – посетилаца сајта у погледу обраде података о личности, а у складу са позитивним прописима Републике Србије и Општом уредбом о заштити података.

Овом Политиком приватности се прецизира правни основ и сврха обраде података о личности, врсте података који се обрађују, начин прикупљања, начин обраде и коришћења обрађених података, мере заштите података, рокови чувања обрађених података, права посетилаца сајта у погледу обраде података као и начин остварења истих.

Приликом обраде података о личности, те при доношењу ове Политике приватности Руковалац, се има придржавати начела обраде прописаних Закона о заштити података о личности РС (даље : Закон) и Општом уредбом о заштити података.

Значење израза
„Податак о личности” је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, податак о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета.

„Лице на које се подаци односе” је физичко лице чији се подаци о личности обрађују.

„Обрада података о личности” је свака радња или скуп радњи које се врше аутоматизовано или неаутоматизовано са подацима о личности или њиховим скуповима, као што су прикупљање, бележење, разврставање, груписање, односно структурисање, похрањивање, уподобљавање или мењање, откривање, увид, употреба, откривање преносом, односно достављањем, умножавање, ширење или на други начин чињење доступним, упоређивање, ограничавање, брисање или уништавање (у даљем тексту: обрада);

БУМ БУМ Радио – правно лице који самостално одређује сврху и начин обраде.

„Обрађивач” је физичко или правно лице, односно орган власти који обрађује податке о личности у име руковаоца,

„Прималац” је физичко или правно лице, односно орган власти коме су подаци о личности откривени, без обзира да ли се ради о трећој страни или не, осим ако се ради о органима власти који у складу са законом примају податке о личности у оквиру истраживања одређеног случаја и обрађују ове податке у складу са правилима о заштити података о личности која се односе на сврху обраде;

„Пристанак” лица на које се подаци односе је свако добровољно, одређено, информисано и недвосмислено изражавање воље тог лица, којим то лице, изјавом, кликом, регистрацијом на сајту, штиклирањем поља приликом посете сајта и сваком другом јасном потврдном радњом, даје пристанак за обраду података о личности који се на њега односе.

„Повреда података о личности” је повреда безбедности података о личности која доводи до случајног или незаконитог уништења, губитка, измене, неовлашћеног откривања или приступа подацима о личности који су пренесени, похрањени или на други начин обрађивани.

„Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (у даљем тексту: Повереник)” је независан и самостални орган власти установљен на основу закона, који је надлежан за надзор над спровођењем Закона о заштити података о личности РС и др. закона из те области.

Правни основ и сврха обраде
Правни основ за обрађивање података о личности могу чинити:

Позитивно правни прописи који уређују предметну
Пристанак, који дају посетиоци сајта, којом дозвољавају прикупљање за јасно назначену
Закључење и извршење
Легитимни интерес Руковаоца – за маркетиншке и аналитичке сврхе, ради анализе успешности и како бисмо што боље прилагодили нашу понуду потребама и интересовањима посетилаца сајта.

На нашем сајту се могу користити различите технологије како бисмо исти побољшали, поједноставили, учинили ефикасним и сигурним. Те технологије могу довести до аутоматског прикупљања личних података од стране нас или трећих страна у наше име нпр. колачићи, фласх колачићи итд.

Сви подаци које том приликом прикупимо биће пажљиво анализирани и обрађени, те искоришћени за побољшање квалитета садржаја сајта и прилагођавања истог потребама сваког конкретног корисника.

Како користимо колачиће (Цоокиес)
Ово обавештење је израђено у складу са чланом 126 став 3 Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010, 60/2013 – одлука УС, 62/2014 и 95/2018 – др. закон), а у вези са члановима 21 и 4 став 1 тачка 12 Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр.87/2018″.

Колачић је текстуална датотека коју веб сервер поставља на хард диск посетиоца сајта. Исте користимо како би овај сајт радио правилно те како бисмо били у стању да вршимо унапређења странице са сврхом побољшавања корисничког искуства посетилаца, како бисмо персонализовали садржај и огласе, како бисмо истом омогућили пружање специфичних техничких карактеристика и тако омогућили да посетиоци имају позитивно корисничко искуство.

Колачићи се не могу користити за покретање програма или испоруку злонамерног софтвера на рачунар посетиоца.

Пренос података преко интернета је природно несигуран, те Руковалац не може да гарантује сигурност података послатих преко Интернета.

Подаци посетиоца сајта се не износе ван територије Републике Србије.

Прилликом посете овом сајту исти може преузети или похранити информације из претраживача посетиоца, најчешће у форми колачића. Ово може укључивати информације о изборима посетиоца, извршеним претрагама, као и информације о дигиталном уређају који посетилац користи. Ове информације служе како би сајт добро функционисао.

Прикупљањем података испоручујемо вам оне огласне поруке које су засноване на вашој активности, вашим интересовањима, навикама, а у циљу неопходне аналитике и мерења. Рекламни колачићи такође омогућавају мерење ефикасности рекламних кампања.

Ваши лични подаци неће бити прослеђени трећим лицима у сврху понуде услуга и робе трећих лица.

Ваши лични подаци неће бити пренети у земље изван Европске уније или Европског економског простора, нити у било коју међународну организацију.

Временски рок чувања података
Обрађени подаци се чувају у складу са сврхом због које су прикупљени, као и у складу са законом.

Подаци дати приликом регистрације на нашем сајту се чувају до тренутка деактивације корисничког налога.

У складу са позитивним прописима подаци се могу чувати и дуже.

По истеку периода чувања, лични подаци ће бити трајно обирсани или учињени анонимним.

У случају давања сагласности до тренутка опозива сагласности за обраду, ограничења или друге радње којом се ограничава дата сагласност.

Остали сајтови

БУМ БУМ Радио сајт/Апликација може садржати линкове ка, и од сајтова трећих лица. Ова Политика приватности се примењује само на овај сајт и/или Апликацију, тако да, када се повежете са другим сајтовима, требало би да се упознате са политиком приватности на тим сајтовима.
БУМ БУМ Радио ни у ком случају не преузима одговорност за обраду података о личности од стране трећих лица до које је дошло упућивањем са сајта радиос.рс односно истоимене Апликације.

Завршне одредбе
Лица млађа од 15 година не могу користити ову wеб страницу. Руковалац не прикупља, нити задржава личне податке лица млађих од 15 година. Уколико родитељи односно законски заступници лица млађег од 15 године открију да је исто послало личне податке без њихове сагласности, тј. пристанка, потребно је да се исти обрате на нашу адресу седишта или путем е-маил-а на
bumbumradio2007@gmail.com

О евентуалној намери да податке посетилаца сајта обрађујемо у сврху различиту од сврхе за коју су прикупљени пре започињања даље обраде ћемо исте о томе поучити.

Ова Политика приватности се има мењати како би се ускладила са стварним стањем и позитивним законским прописима, из ког разлога је потребно да са времена на време исту проверавате.